نفت سپاهان

2,380,000 ریال

اسپیدی توربو تک 40-15 CI-4 چلیک

روغن سپاهان توربو با استفاده از روغن پایه بسیار مرغوب و افزودنی های مناسب برای کاربری در توربین های بخار و آبی فرموله شده است.