گریس

تعداد نظرات 0

گریس پارس ماهان 3

تعداد نظرات 0

گریس شاسی کلسیم3+

گريس پارس شاسي پلاس، از روغن پايه معدني و تغليظ كننده صابون كلسيم توليد گرديده است. اين گريس از چسبندگي بيشتري نسبت به ساير گريس هاي كلسيمي برخوردار است. حداكثر دماي مجاز عملياتي اين گريس 60˚C است.